รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2560 19:04:00
หัวข้อข่าว
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 พ.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 12 พ.ค. 2560
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date) (เพิ่มเติม)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 15 พ.ค. 2560
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 09 พ.ค. 2560
(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            :1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือของ LH และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
2. GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับ GIC Pte Ltd
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤจิกายน 2559 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์")
ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 388,740,000 หน่วย
และได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
    ส่วนที่ 1 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทร
ัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)
    ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 
ต่อผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ
บริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของผู้จำหน่ายทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
1.  เสนอขายต่อบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือของ LH และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 20
ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้หรือจำนวนไม่เกิน 77,748,000 หน่วย
2.  เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับ GIC Pte Ltd
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 6
ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้หรือจำนวนไม่เกิน 23,324,400 หน่วย
ส่วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ข้างต้น 
โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
บัดนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล แล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ในการนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัท")
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่      28 เมษายน 2560
จึงมีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
(Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
และบริษัทจะแจ้งอัตราส่วนของสิทธิการจองซื้อและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้