รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2560 19:02:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักทรัพย์ "SCBSET"
หลักทรัพย์
SCBSET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักทรัพย์ "SCBSET"

ชื่อบริษัท:           กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)
ชื่อหลักทรัพย์เดิม: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
ชื่อหลักทรัพย์ใหม่: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่มีผล:        04 พ.ค. 2560
หมายเหตุ:
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
ชื่อหลักทรัพย์ใหม่ (อังกฤษ): SCB SET INDEX FUND ACCUMULATIVE SHARE CLASS
______________________________________________________________________