รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2560 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (บริษัท ฯ) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ ฯ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 91 ราย 
ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งหมดจำนวน 158,228,259 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 56.70
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งสิ้น 279,064,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญ
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559
มติ :  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสำหรับรอบปีบัญชี 
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ :  ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6 
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

วาระที่ 3   พิจารณาและรับทราบเรื่องการลดทุนครั้งที่ 1 สำหรับรอบปี 2560 
และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559

มติ :  ที่ประชุมรับทราบการลดทุนครั้งที่ 1 สำหรับรอบปี 2560 และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559 
สำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559   

วาระที่ 4   พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ :  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 
ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้
    นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 หรือ
    นายณรงค์ พันตาวงษ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ
    นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

  โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ไ
ด้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท อีวาย จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน
และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท  

วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้