รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือห้้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
CWT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
  
?  เห็นด้วย 318,215,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100        
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
?  งดออกเสียง 0 เสียง         

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ  
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3  อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,626,642 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100        
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
?  งดออกเสียง 0 เสียง        

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2559 ดังนี้
1.  จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 5,186,341 บาท
2.  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0329 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,366,678 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) วันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17
พฤษภาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100        
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
?  งดออกเสียง 0 เสียง        

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 399,666,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100        
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้
      ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน  619,047,963  บาท
    แบ่งออกเป็น    619,047,963  หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ            1.00  บาท
    โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ      619,047,963  หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น
    
    เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100        
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0        

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ไม่เกิน 50 ราย จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
?
วาระที่ 8  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 
เดิมจำนวน619,047,963 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 819,047,963 บาท
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9  อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของของบริษัทข้อ 4. เป็นดังนี้
      ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน  819,047,963  บาท
    แบ่งออกเป็น    819,047,963  หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ            1.00  บาท
    โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ      819,047,963  หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,634,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

?
วาระที่ 10  อนุมัติให้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่าประมาณ 959 ล้านบาท 
โดยให้บริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
เข้าลงทุนซื้อหุ้นและดำเนินโครงการโครงการไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด "KE"
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,655,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993          
?  ไม่เห็นด้วย 2,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ลบ. 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12  อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไม่เกิน 50 ราย จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง           

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13  อนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท เพื่อรองรับโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) 
โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อที่ 9 ใหม่ ในหมวดที่ 2 ดังนั้นจึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป
โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้น จำนวน 44 ข้อ และให้เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 9 ใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 9.   บริษัท อาจซื้อหุ้นของบริษัทเองคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่บริษัท กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน
ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด
บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น 
และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10
ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าวได้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14  อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 1 ข้อ 
โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 25 บางส่วน ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 27 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1
ข้อ แทนที่ในข้อ 27 เดิมที่ได้ยกเลิกไป รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 44 ข้อ ดังนี้

    ยกเลิก ข้อ 27 (เดิม) ประกอบกิจการ นำเที่ยว รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด 
เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกำหนดให้ธรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว
จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ 27 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งข้อ
    แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 25 (ใหม่) ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ 
สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
ข้อ 27 (ใหม่) ประกอบกิจการ ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15  อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.  นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ :  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง           

2.   นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ :  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง           
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ไม่เกิน 2,928,200.- บาท 
และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1
 คน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 17  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) 
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรชัย  ดำเนินวงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ
2. นางสาวเลฮัม  ชินพันธ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306 หรือ
3. นางสาวสุนิสา  เสมา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707 หรือ
4. นางสาวนภา    วุฒิฤทธากุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5263 หรือ
5. นายสุรเดช  อุ่นโนนเขวา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11420 และ
6. นายชยางค์  ไชยศรีหา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6494

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอ
บแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,950,000.-บาทต่อปี
(รวมงบไตรมาส) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

?  เห็นด้วย 322,657,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
?  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0          
?  งดออกเสียง 0 เสียง           

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
?
วาระที่ 18  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ปิดการประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้