รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2560 17:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสถานที่จัดประชุมและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BJCHI
แหล่งข่าว
BJCHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งสถานที่จัดประชุมและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แก้ไขวันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com
เป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้