รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 19:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
______________________________________________________________________


ที่ Esso/SET/004/60
  วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง:  2,738,299,927  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9997
ไม่รับรอง:  1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  5,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,738,306,227  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

2)  รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบบัญชี 31
ธันวาคม 2559 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองและอนุมัติ:  2,734,929,361  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8347
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:  1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  4,526,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1652
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,457,261  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

3)  อนุมัติไม่จัดสรรผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองและอนุมัติการประกาศงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:  2,738,957,081  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9788
ไม่อนุมัติ:  419,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0153
งดออกเสียง:  160,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0058
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,537,181  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

4)  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังนี้
  
(1)  กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ
เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(2)  กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 
133,334 บาท

(3)  กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท

อนุมัติ:  2,739,357,481  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9933
ไม่อนุมัติ:  172,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0062
งดออกเสียง:  10,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,181  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

5)  อนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4599 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
  
อนุมัติ:  2,739,180,082  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9868
ไม่อนุมัติ:  328,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0120
งดออกเสียง:  10,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003
บัตรเสีย:  21,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0007
รวม:  2,739,540,182  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

6)  อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
  
อนุมัติ:  2,653,805,665  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.8704
ไม่อนุมัติ:  85,710,317  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.1286
งดออกเสียง:  24,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,282  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

7)  อนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก เป็นกรรมการแทนนายนีล เอ แฮนเซ็น 
และเลือกตั้ง 2) นายชัย แจ้งศิริกุล 3) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล และ 4) นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

  7.1)  นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก กรรมการ

อนุมัติ:  2,738,848,882  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9747
ไม่อนุมัติ:  677,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0247
งดออกเสียง:  14,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0005
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,482  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
    
7.2)  นายชัย แจ้งศิริกุล กรรมการ

อนุมัติ:  2,655,916,725  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.9475
ไม่อนุมัติ:  83,599,457  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.0515
งดออกเสียง:  24,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,482  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

    7.3)  นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ

อนุมัติ:  2,655,916,725  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.9475
ไม่อนุมัติ:  83,599,457  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.0515
งดออกเสียง:  24,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,482  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
        
  7.4)  นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการ

อนุมัติ:  2,653,822,865  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  96.8710
ไม่อนุมัติ:  85,698,317  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.1282
งดออกเสียง:  19,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0007
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,739,540,482  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


                           
  .......................................................................
  (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้