รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 18:51:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/005/60

  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560


เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้

1.  อนุมัติการเลือกตั้งนายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก 
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายนีล เอ. แฮนเซ็น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2560

2.  อนุมัติการแต่งตั้งนายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก เป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายนีล เอ. แฮนเซ็น 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

3.  อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น

"นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคลนิมิตร 
เอื้อเชิดกุล, นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย, นายสมเจตน์ สายฝน, นายยอดพงศ์ สุตธรรม, นางราตรีมณี ภาษีผล,
นายชัย แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะ-เสถียร
กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ
ให้นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล, นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย, นายสมเจตน์ สายฝน, นายยอดพงศ์ สุตธรรม,
นางราตรีมณี ภาษีผล, นายชัย แจ้งศิริกุล, นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  .......................................................................
   (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้