รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 18:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติผู้ถือหน่วยลงทุน
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติ
หมายเหตุ                      :

    วันที่ 25 เมษายน 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.79/2560 เรื่อง 
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอิน-ดัสเตรียล ประจำปี
2560
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ( MIT) ("กองทรัสต์")
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น
 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นั้น
ได้มีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 71 ราย 
ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิ้น 37,069,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 38.0196
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 97,500,000 หน่วย) และมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559
มติ:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  หน่วย  ร้อยละ
เห็นด้วย  54,400,500.00  99.9706
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  16,000.00  0.0294
รวม  54,416,500.00  100.00
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
มติ:  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2559
มติ:  ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2559
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 2,050,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางนิสากร ทรงมณี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
(2) นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
(3) นายนิติ จึงนิจนิรันดร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809
หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมื่อชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบ
ริษัท
วาระที่ 5  รับทราบการปรับปรุงทรัพย์สินเป็น Tier 3
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงระบบ อุปกรณ์ และทรัพย์สินเป็น Tier 3 
โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดังกล่าวเป็นของผู้เช่าตามสัญญา
วาระที่ 6  รับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับสถาบันการเงินเดิม
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับสถาบันการเงินเดิม
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  -ไม่มี-
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


    ขอแสดงความนับถือ
              

                       (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้