รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 17:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 76/2560
  25 เมษายน 2560
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2560 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,750,502    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
3.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,810,502    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
4.  อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ตั้งแต่ปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 121,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 96.33 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ
0.12 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม
2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,810,502    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
5.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,881,202    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
6.  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และนายวรัญญู 
ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม
โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก.  นายศราวุธ จารุจินดา 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,881,202    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
ข.  นายวรัญญู ศิลา 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,881,202    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
7.  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท 
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน  ปี 2560
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2559
1.  รายเดือน
ประธานกรรมการ  40,000   บาทต่อเดือน  40,000   บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ  35,000   บาทต่อเดือน  35,000   บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ  35,000   บาทต่อเดือน  35,000   บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม  ไม่เกิน 2.5  ล้านบาทต่อปี  ไม่เกิน 2.5  ล้านบาทต่อปี
2.  ค่าบำเหน็จรายปี  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน   พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม  ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาท
3.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ
  ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต  และอุบัติเหตุ   เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี

พร้อมกันนี้ 
อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

และอนุมัติค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท 
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าบำเหน็จรายปี  ปี 2559
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2558

ประธานกรรมการ  600,000   บาท  600,000   บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ  500,000   บาท  500,000   บาท
รองประธานกรรมการ  500,000   บาท  500,000   บาท
กรรมการตรวจสอบ  400,000   บาทต่อท่าน  400,000   บาทต่อท่าน
กรรมการ  400,000   บาทต่อท่าน  400,000   บาทต่อท่าน
รวม  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาทต่อปี  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาทต่อปี
  
  
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,881,202    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
8.  อนุมัติการแต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี
2560 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,590,002    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.92
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  291,700    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.08
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
9.  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เรื่องอำนาจกรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  384,881,702    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
 

(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้