รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2560 12:08:00
หัวข้อข่าว
SEC News : ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น CWT ศึกษาข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ฉบับที่ 25/2560            วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น CWT ศึกษาข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT) 
ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560
ในวาระพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล มูลค่า 959 ล้านบาท ผ่านบริษัท โคกเจริญ กรีน
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (KE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา CWT ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ CWT เข้าลงทุนในหุ้นของ KE โดยกำหนดเงื่อนไขชำระเงินเบื้องต้น 50 ล้านบาท
และจะชำระส่วนที่เหลืออีก 20 ล้านบาท เมื่อผู้ขายดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี CWT
กลับชำระส่วนที่เหลืออีก 20 ล้านบาทโดยไม่รอให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ CWT
ยังซื้อที่ดินใหม่มูลค่า 28.36 ล้านบาท เนื่องจาก
ภายหลังการลงทุนเพิ่งพบว่าที่ดินที่จะเช่าเดิมไม่เหมาะสม และการยื่นเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ผู้ขายทำไว้เดิมยังไม่ถูกต้องครบถ้วน

ก.ล.ต. มีข้อสงสัยว่า การตัดสินใจลงทุนใน KE กระทำด้วยความระมัดระวังและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
CWT และผู้ถือหุ้นหรือไม่ จึงมีหนังสือให้กรรมการ CWT ชี้แจงเป็นรายบุคคล และกรรมการ CWT
ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต.
อยู่ระหว่างพิจารณาว่าคำชี้แจงดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่

ต่อมาคณะกรรมการ CWT ยังมีมติที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก โดยให้ KE ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
มูลค่ารวม 959 ล้านบาท และจะเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 นี้

สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) 
ได้พิจารณาความเหมาะสมของการทำธุรกรรมมีความเห็นว่า ข้อตกลงทางธุรกิจของ KE
ที่เกี่ยวข้องในโครงการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวบางเรื่องไม่สมเหตุสมผล ได้แก่
ข้อตกลงการซื้อขายเชื้อเพลิงเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่ KE ทำกับผู้จำหน่ายรายที่จะสั่งซื้อจำนวนมากที่สุด
คือ บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด (KLG) เป็นข้อตกลงที่ไม่เหมาะสม
เนื่องจากมีการกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องส่งมอบมากกว่าความต้องการใช้จริงในโรงไฟฟ้า
และเกินกว่ากำลังการผลิตในปัจจุบันของ KLG อย่างมาก ในขณะที่ไม่มีการกำหนดค่าปรับที่ KE
จะเรียกร้องได้หาก KLG ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ตามข้อตกลง นอกจากนี้ IFA ยังเปิดเผยว่า
การเพิ่มกำลังการผลิตเปลือกไม้ยูคาลิปตัสของ KLG จะเกิดจากปริมาณการสั่งซื้อไม้สับยูคาลิปตัสจากบริษัท
ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT ซึ่งมี KLG ร่วมถือหุ้นร้อยละ 20

ก.ล.ต. มีข้อสงสัยอย่างมากว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ KE อาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ 
จึงให้กรรมการ CWT ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล และจะเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 นี้ ก.ล.ต. 
ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง
พร้อมกับใช้สิทธิในการซักถามกรรมการและผู้บริหาร CWT ถึงข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
______________________________________________________________________