รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2560 08:27:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

เรื่อง    การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแน
ล จำกัด

  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีสจำกัด(มหาชน) ( "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
โดยที่ประชุมได้รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC ( บริษัท LLC
) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ถือหุ้นในบริษัท FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC ร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน( บริษัทย่อย ) และบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีสจำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท LLC ได้จำหน่ายสินทรัพย์คือ สนามกอล์ฟ ประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสนามกอล์ฟ เลขที่ 4127 Eaglemont 
Drive, Mount Vernon,Wa 98273 พื้นที่ประมาณ 212.76 เอเคอร์ ( ประมาณ 531.90 ไร่ ) ประกอบด้วยสนามกอล์ฟ
18 หลุม อาคารสิ่งปลูกสร้างคลับเฮาส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในราคารวม 7,400,000 เหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็นประมาณ 253,820,000 บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐเท่ากับ 34.30 บาท ณ
วันที่ 19 เมษายน 2560    ให้แก่ นายพีรยศ ปิสัญธนะกูล และ/หรือ นิติบุคคล
ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในภายหน้า  ซึ่งคณะกรรมการ ,ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้จะซื้อดังกล่าว  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท , บริษัทย่อย , กรรมการ
รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือ บริษัทย่อยแต่ประการใด
ซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ( รวมเรียกว่า "
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ")
  รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด นั้นมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,400,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 253,820,000
บาท
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกั
บตลาดทุนที่ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พศ.2547
ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2559 มีขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.60
    อย่างไรก็ดี รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท LLC ดังกล่าว 
ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
เนื่องจากผู้ซื้อสินทรัพย์สนามกอล์ฟดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท , บริษัทย่อย
รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือ บริษัทย่อยแต่อย่างใด

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  

                ขอแสดงความนับถือ


                   ( นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ )
                กรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้