รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2560 07:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
APCS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 22 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
หมายเหตุ                      :
ในวาระที่ 8 เป็นวาระเรื่องอื่นๆ นั้น ผู้บริหารของบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
เรื่องการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ของบริษัท
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และดำเนินการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด
 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วน
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีเสียงรับรองวาระดังกล่าว เกินกว่า 1 ใน 3 (จำนวน 415,785,585 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62.9978) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามบทบัญญัติมาตรา 105
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า
"เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอพิจารณาต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน 
เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ของบริษัท ให้กับบริษัท
พีทู พรีซิชั่น จำกัด เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทย่อย
ที่ประชุมได้ลงมติ อนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ของบริษัท ให้กับบริษัท 
พีทู พรีซิชั่น จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้