รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2560 18:05:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ซึ่งได้จัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) นั้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัทของบริษัทที่
www.siamcitycement.com/th/investor/annual ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้