รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2560 13:19:00
หัวข้อข่าว
เพิ่มวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมติยกเลิกวันหยุดราชการ
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล) นั้น 
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนแจ้งเพิ่มวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5
พฤษภาคม 2560 โดยวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นระหว่างวันที่ 2 - 5 และวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้