รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2560 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TASCO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2560
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TASCO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 
2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,553,907,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,553,907,570
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 422,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,554,329,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,554,329,570
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : กรรมการและพนักงานของบริษัทที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(ESOP-W3) จำนวน 42,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 422,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 10
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.306
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 เม.ย. 2560
______________________________________________________________________