รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2560 17:42:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่ไม่รวมในการคำนวณดัชนี           

เรื่อง                        :
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)(SSI)
วันที่มีผล                      : 27-Apr-2017
เหตุผล                       :
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกสั่งพักการซื้อขายนานกว่า 1 ปี 
จะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)