รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 เม.ย. 2560 17:37:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 บนเว็บไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
24 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย นั้น

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamcitycement.com ตั้งแต่วันที่
17 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้