รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 18:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 11 เม.ย. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ           

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ESTAR-WA
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)          : 0
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)       : 125,600,000
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)        : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.05
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)            : 0
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)         : 125,600,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
เนื่องด้วยกรรมการและพนักงานของบริษัทอีสเทอร์น สตาร์ เรียล    เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน 
ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทจึงทำให้สิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงส
ิทธิได้สิ้นสุดลงแล้ว รวมทั้งสิ้น 9,400,000 หุ้น  ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เหลือที่ถูกต้อง คือ 125,600,000
 หุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้