รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 17:20:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "SRIPANWA"
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "SRIPANWA"
ชื่อบริษัท                      : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 
(SRIPANWA)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 11.3121
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 11.1004
วันที่มีผล                      : 18 เม.ย. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________