รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 13:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 11 เมษายน 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ กทร.สอส.73/2560 เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 
ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MFC Industrial Real
Estate Investment Trust) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส.42/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่
วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2560
โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ตามความทราบแล้วนั้น
บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุม และเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 
พร้อมเอกสาร บนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ https://goo.gl/su5Jlu ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560
ทั้งนี้
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่
วย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    ขอแสดงความนับถือ

              
                           (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้