รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 13:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 11 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ TPPMD-2017-28 TH
            11 เมษายน 2560

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2560
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 
ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 
27 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,255,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 
37,500,000 หุ้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม: ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
2.  รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -


4.  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม: 
ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
5.   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
    มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้
1.  นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
             2. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -
             3. นายสุนทร พจน์ธนมาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -

4. นายพงศธัช อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  -  -
6.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
มติที่ประชุม: ลงมติแต่งตั้ง ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย เป็นกรรมการใหม่เพิ่ม 1 คน 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  -  -
7.   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินจำนวน 1,950,000 บาท
  มติที่ประชุม: 
ลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเส
ียงลงคะแนน ดังนี้
มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
  บัตรเสีย  -  -

8.  พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
                         ชื่อ                      
เลขที่ใบรับอนุญาต              บจก. สำนักงาน
       (1) ดร.วิรัช         อภิเมธีธำรง              1378           
  ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
       (2) นายชัยกรณ์     อุ่นปิติพงษา              3196            
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
    (3) นายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์      5202    ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
    (4) นายปรีชา  สวน           6718    ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
    และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,313,000 บาท
     มติที่ประชุม: 
ลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
             และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มติ  คะแนนเสียง  ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 เห็นด้วย  20,255,248  100.00
 ไม่เห็นด้วย  -  -
 งดออกเสียง  -  -
 บัตรเสีย  -  -


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนับถือ

              
                                           (นายธีระพล 
มะลิกุล)
                      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้