รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 07:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2560
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,414,367,945.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,657,471,780
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 19,478,306
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,419,237,521.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,676,950,086
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 
14,932,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,478,306 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.30439
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.25
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 เม.ย. 2560
______________________________________________________________________