รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2560 08:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : MM เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2560
หลักทรัพย์
MUD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : MM
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 11 เม.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 11 เม.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 1,054,903,750
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 1,054,903,750
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 1,054,903,750.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 210,980,750
ราคา IPO (บาท)                   : 5.25
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักคือ 
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น (1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ ได้แก่
แบรนด์ Dunkin' Donuts, Au Bon Pain และ Baskin Robbins และ (2)
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรนด์ Greyhound Cafe, Another-hound Cafe
และครัวเอ็ม รวมถึงธุรกิจอื่นคือ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound

ทั้งนี้ มีบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์ Dunkin' Donuts เป็นบริษัทแกน
หมายเหตุ                      :
MM เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 210,980,750 หุ้น แบ่งเป็น
- ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST) ไม่เกิน 41,437,135 หุ้น : วันที่ 29-31 มีนาคม
 2560
- ประชาชน ไม่เกิน 169,543,615 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SST : วันที่ 
3-5 เมษายน 2560

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ MM จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________