รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2560 18:21:00
หัวข้อข่าว
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 พ.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            :1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือของ LH และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
2. GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จำหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์) และ/หรือ บริษัทในเครือเดียวกันกับ GIC Pte Ltd
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์")
ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วย
ทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล นั้น
เนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ("แบบแสดงรายการ") 
ซึ่งได้รับการนับหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
เมื่อวันที่        14 มีนาคม 2560 และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.
ดังนั้นบริษัทจึงขอยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
(Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ใน             วันที่ 17 เมษายน 2560
และยกเลิกวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 18 เมษายน 2560
 
โดยบริษัทจะทำการประกาศการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีส
ิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากการได้รับอนุมัติเพื่อการเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้