รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนให้ทราบว่าได้แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตา
มสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
โดยได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นระหว่างวันที่ 2 - 4 และ 8 - 9 พฤษภาคม 2560
(ตัวอักษรข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏเป็นสีน้ำเงิน)
ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้