รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2560 13:27:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
WHAUP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
   บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         369,475   157,116
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.79     1.22
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          27,094    96,992
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.06     0.75
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ                      
   เนื่องจาก วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัทดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 
ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
โดยโอนธุรกิจพลังงานทั้งหมดจากกลุ่มเหมราชมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ จากกลุ่มดับบลิวเอชเอ 
เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ให้บริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30.2) ดังนั้น 
กำไรสำหรับปี 2559 และ 2558
จำนวน 1,054.47 ล้านบาทและ 1,141.27 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย 1) ส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 369.47 
ล้านบาท และ
157.12 ล้านบาท ตามลำดับ และ 2) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
จำนวน 684.99 ล้านบาท
และ 984.16 ล้านบาท ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุน(ธุรกิจพลังงาน)ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันที่ที่ได้รับโอนธุรกิจพลังงานมา
ที่ถูกปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวิเศษ จูงวัฒนา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้