รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2560 07:23:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : WHAUP เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2560
หลักทรัพย์
WHAUP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) (WHAUP)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : WHAUP
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 10 เม.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 เม.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 765,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 765,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 5.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 3,825,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 229,500,000
ราคา IPO (บาท)                   : 26.25
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
(1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย 
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
(2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หมายเหตุ                      :
- หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 229,500,000 หุ้น ประกอบด้วย
  1. หุ้นสามัญของ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวน 104,500,000 หุ้น
  2. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 125,000,000 หุ้น (เสนอขาย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) จำนวน 47,670,411 หุ้น)
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ WHAUP จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________