รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2560 21:44:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
GREEN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 6 
ไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
ตามที่เสนอเนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 ไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท
เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงค
ะแนน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้