รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2560 18:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2560
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ 
ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ที่ประชุมได้มีมติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
3.  อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.  อนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560 โดยมียอดการลงทุนประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 
2,254.4 ล้านบาท และการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 204.0 ล้านบาท
5.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตรา 0.6 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 
932,344,542 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวนเงิน 465,768,321 บาท
6.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
6.1  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2560 ดังนี้
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930  หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844  หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
6.2  อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,650,000 บาท
7.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) 
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,750,000 บาท
8.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดังนี้
8.1.  ค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,800,000 บาท
8.2.  ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ไม่เกิน 1 
เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี
โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี
ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน
9.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือ นายจ๊าคส์ ลีออสท์ (Mr.
Jacques Leost) นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet ) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายโก บัน
เฮ็ง (Mr. Koh Ban Heng) นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้