รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2560 17:10:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 
โกรท (CPTGF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.0882
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 10.0842
วันที่มีผล                      : 07 เม.ย. 2560
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________