รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2560 13:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยต่างด้าว
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 026/2560

                               วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง   แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) 
โดยผู้ถือหน่วยต่างด้าว

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       เนื่องด้วย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลทำให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ล
งทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 49% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
จึงใคร่ขอแจ้งสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ                รายละเอียด                   จำนวน
1  จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด                67,500,000
2  จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว  9,972,200    
3  สัดส่วนร้อยละการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสัญชาติต่างด้าว   14.77%
    เทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้