รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2560 13:19:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 025/2560

                                 วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด (บริษัทจัดการ) 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (กองทุนรวม) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมี
 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ        ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ถือหน่วย     จำนวนหน่วยที่ถือ    เปอร์เซ็นต์
1  บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)    22,500,000.0000    33.33%
2  CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD
  9,519,500.0000    14.10%
3  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)   6,750,000.0000     10.00%
4  นายปรีชา จันทิวาสน์                   821,000.0000     1.22%
5  นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย                800,000.0000      1.19%
6  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์                    690,000.0000      1.02%
7  นาง อารยา เกรียงไกรกุล                500,000.0000      0.74%
8  นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์            500,000.0000      0.74%
9  นางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล                500,000.0000      0.74%
10 นางสาวนีรลักษณ์ ศิริเทียนทอง            500,000.0000      0.74%
            รวม                     43,080,500.0000     63.82%

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้