รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2560 18:02:00
หัวข้อข่าว
การไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ที่    16-021/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง    การไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตามที่บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ("VNT") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 ว่ากลุ่มบริษัทอาซาฮี กลาส ("AGC") ได้เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 58.77 ของ VNT และทำให้
AGC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VNT โดยผลของธุรกรรมดังกล่าว AGC
จึงได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ VNT เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560
    โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2560 มีมติให้ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VNT โดย AGC
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง)
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้