รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2560 18:36:00
หัวข้อข่าว
ความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยต่อประชาชนและการนำหุ้นของบริษัทย่อยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-020/2560

วันที่ 27 มีนาคม 2560
เรื่อง  ความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยต่อประชาชนและการนำหุ้นของบริษัทย่อยเขาจดทะเบีย
นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นของ บริษัท
โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GGC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ต่อประชาชน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เนื่องจากบริษัทฯ
อาจพิจารณาเสนอขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน GGC ต่อประชาชนในคราวเดียวกับการ IPO ของ GGC ด้วย
และได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าว่า ในปัจจุบัน GGC 
ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ GGC ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการไม่เสนอขายหุ้นสามัญของ GGC ที่บริษัทฯ
ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 164,444,500 หุ้นต่อประชาชนในคราวเดียวกับการ IPO ของ GGC ในครั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการให้ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในการสนับสนุนธุรกิจของ GGC
ในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้