รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2560 17:53:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซค์บริษัทฯ
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
2S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 2S_BoD006/2560
  วันที่ 24 มีนาคม 2560


เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งแล้วนั้น

  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลได้ที่
http://www.ss.co.th/ir_index/ir_index.php?general_meeting ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
 ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้