รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2560 17:07:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ 
ได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดสรุปโดยดังต่อไปนี้

1.   ชื่อบริษัท  : บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
2.   วันที่จดทะเบียน : 23 มีนาคม 2560
3.   ทุนจดทะเบียน  : 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
4.   ทุนชําระแล้ว : 5,000,000 บาท
5.   โครงสร้างผู้ถือหุ้น :  บริษัทถือหุ้นจํานวน 499,996 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
6.   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  : ประกอบกิจการค้า นำเข้า และส่งออกสินค้า
7.   ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้