รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2560 12:41:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
              ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2560
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ นั้น
  ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.susco.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้