รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2560 08:08:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประวันที่ 22 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
BCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -14.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ระบิล กลั่นสกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วิไล กล่อมจิตเจริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย สำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________