รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 17:22:00
หัวข้อข่าว
การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ "SGF-F และ SGF-Q1"
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ "SGF-F และ SGF-Q1"

ตามที่ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (SGF) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็น "หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด
เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49
ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท" นั้น

ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ "SGF-F และ SGF-Q1" ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560
 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________