รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 09:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WHAUP ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
หลักทรัพย์
WHA
แหล่งข่าว
WHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ 
พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 57,289,722
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 250 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 06 มี.ค. 2560
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น         : 07 มี.ค. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 02 มี.ค. 2560
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคา 25.25 - 26.25 บาทต่อหุ้น สำหรับราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้นสามัญ WHAUP 
จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นบริษัททราบผ่านสารสนเทศต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้