รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 09:40:00
หัวข้อข่าว
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ลดทุน เพิ่มทุน ออก (ESOP-Warrant-1) เพิ่มทุน PP ออกหุ้นกู้ งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม Template )
หลักทรัพย์
NVD
แหล่งข่าว
NVD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 25,000,000
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 25,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1


หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________


เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านดังนี้
1.1 นายสุทธิชัย สังขมณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.2 นายนริศ เชยกลิ่น ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.3 นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านดังนี้
2.1 นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.2 ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3 นายศรศักดิ ์สมวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
-  ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย 
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement)
การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ
อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ
หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ต่อไปจนเสร็จการ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 200,000,000
จัดสรรให้กับ                    : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 25,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 225,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 225,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 เม.ย. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 05 เม.ย. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้