รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 09:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการยกเลิกสัญญาซื้อ-ขายหุ้นให้แก่นายสมชาย เปรื่องวิริยะ และยกเลิกสัญญาการลงทุนซื้อ-ขายหุ้นใน บจก. แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น
หลักทรัพย์
UBIS
แหล่งข่าว
UBIS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งการยกเลิกสัญญาซื้อ-ขายหุ้นให้แก่นายสมชาย เปรื่องวิริยะ 
และยกเลิกสัญญาการลงทุนซื้อ-ขายหุ้นในบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้