รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 08:24:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: PPM-W1
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PPM-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPM-W1)
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 28 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 19 พ.ค. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 25 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 04 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 20 พ.ค. 2560
______________________________________________________________________