รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 08:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าลงทุนใน บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มีมติอนุมัติให้แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 28 
เมษายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2559
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
วาระที่ 5  อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 6  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
วาระที่ 7  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 8  อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
วาระที่ 9   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
โดยวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record date)
สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 4 เมษายน 2560
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คือวันที่ 5 เมษายน 2560
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จำกัด ("ซินเนเจอร์") โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ซินเนเจอร์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้