รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 07:14:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญ 2560, งดจ่ายเงินปันผล, ลดทุน,เพิ่มทุน,และออก EIC-W4
หลักทรัพย์
EIC
แหล่งข่าว
EIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "EIC") 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ส.ธนา มีเดีย
จำกัด ("ส.ธนา") ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ประเภทบิลบอร์ด เป็นจำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7,440.30 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 372 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ส.ธนา มีจำนวน 2 ราย ("ผู้ขาย")
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ
. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ
โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 96.07
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ของประกาศดังกล่าว
  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารเสนเทศการทำรายการประเภทที่ 1 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข
้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีลมแอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้
1)  วัน/ เดือน/ ปีที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560
2)  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อ  : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย  : ผู้ถือหุ้นของ ส.ธนา จำนวน 2 ราย ได้แก่
  (1) บริษัท เอสเอ็ม ซุปเปอร์มีเดีย จำกัด และ
  (2) ซิตี้ ดรากอน ลิมิเต็ด
ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ กรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
และไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
3)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
3.1)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ ส.ธนา จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7,440.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 372
ล้านบาท
3.2)  การคำนวณขนาดของรายการ
การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ
ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ96.07
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ของประกาศดังกล่าว
บริษัทจึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ
การคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้
?  ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)  EIC
ณ 30 ธันวาคม 2559  ส. ธนา
ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม  387.216  70.207
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  0.604  0.054
หนี้สินรวม  74.378  51.554
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  0.000  0.000
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)  312.838  18.599
กำไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด*)  -134.64  11.504
หมายเหตุ:   อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ EIC สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ส.ธนา สำหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

?  การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวนเปรียบเทียบ
  การคำนวณ*  มูลค่า (ร้อยละ)
1.  มูลค่าทรัพย์สิน  NTA ของส.ธนา x สัดส่วนการซื้อหุ้น (100%) /
NTA ของ EIC  5.97%
2.  กำไรสุทธิจากการดำเนินการ
(4 ไตรมาสล่าสุด)  ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก EIC มีผลขาดทุนสุทธิ
3.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของ EIC  96.07%
4.  มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์  ไม่สามารถคำนวณได้ 
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
หมายเหตุ:   บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า
3.3)  เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 
ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ,
ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจอเล็คโทรนิคส์เพียงอย่างเดียว การเข้าลงทุนใน ส.ธนา จึงเป็นทางเลือกที่ดี
 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ส.ธนา ที่รายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
4)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา
หุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 7,440.30 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 372 ล้านบาท
?  ข้อมูลธุรกิจของ ส.ธนา
วันที่จดทะเบียน  :  2 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน   :  5,000,000 บาท
จำนวนหุ้น  :  50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  :  100 บาทต่อหุ้น
การประกอบธุรกิจ  :  สื่อโฆษณา ประเภท บิลบอร์ด
ที่ตั้ง  :  88/33 หมู่ 6 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 14 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ  :  นายสาคร ตรีธนจิตต์
กรรมการผู้มีอำนาจ  :  นายสาคร ตรีธนจิตต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น    รายชื่อ  จำนวนหุ้น  สัดส่วน (%)
*ที่มา : บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด    บริษัท เอสเอ็ม ซุปเปอร์มีเดีย จำกัด  25,500  51.00
    ซิตี้ ดรากอน ลิมิเต็ด  24,499  49.00
    นายสาคร ตรีธนจิตต์  1  0.00
  รวม  50,000  100.00
    โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอ็ม ซุปเปอร์มีเดีย จำกัด
รายชื่อ  จำนวนหุ้น  สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  นายสมศักดิ์ ใจขำ  9,998  100.00
2.  นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์  1  0.00
3.  นายโกเมศ คงสมบัติ  1  0.00
รวม  1  100.00
*ที่มา : บริษัท เอสเอ็ม ซุปเปอร์ จำกัด
    โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิตี้ ดรากอน ลิมิเต็ด
รายชื่อ  จำนวนหุ้น  สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  Artemis Enterprises Ltd.  1  100.00
รวม  1  100.00
*ที่มา : บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด
    โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Artemis Enterprises Ltd. ("Artemis")
รายชื่อ  จำนวนหุ้น  สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  Wong Yee Jun Shelmin  2  50.00
2.  Goh Hui Chen  2  50.00
รวม  4  100.00
ที่มา : Certificate of Incumbency ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
** ข้อมูล City Dragon Limited (สัญชาตฮ่องกง) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทุนจดทะเบียน 1 
HKD แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 HKD
-  รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 : Racquel Saraspi Passion
-  รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558   : Artemis Enterprises Ltd.

?  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว
  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง
1.  นายกุศล สังขนันท์  กรรมการ
2.  นายโกศล โพธิ์สุวรรณ  กรรมการ
3.  นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  กรรมการ
4.  นางกฤตพร พากเพียร  กรรมการ
อำนาจกรรมการคือ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
?  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว
  ชื่อ-สกุล  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1.  บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  49,998  99.996
2.  นายกุศล สังขนันท์  1  0.002
3.  นายโกศล โพธิ์สุวรรณ  1  0.002
  รวม  50,000  100.00

 สรุปงบการเงิน
-  งบดุล

หน่วย : พันบาท  2557
(ตรวจสอบ)  2558
(ตรวจสอบ)
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น  
5,893
31,594
9,135
44,900
2,001  
1,274
22,110
11,824
33,438
1,561
รวมสินทรัพย์  93,523  70,207
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมกรรมการ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายดัรับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  

2,696
6,120
-
3,075
17,655
6,414
-
415  

2,919
7,712
4,000
2,465
12,864
1,594
20,000
-
รวมหนี้สิน  36,375  51,554
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
5,000
52,149
57,149  
5,000
13,653
18,653
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  93,523  70,207

?
-  งบกำไรขาดทุน

หน่วย : พันบาท  2557
(ตรวจสอบ)  2558
(ตรวจสอบ)
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ  
111,431
2,307
113,739

71,776
16,525
12,741
101,042
12,697
(167)
12,530
(3,035)
9,495  
115,963
183
116,146

58,283
21,912
20,988
101,183
14,963
(128)
14,835
(3,331)
11,504
ที่มา :   บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด
5)  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 372 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับสัดส่วนการเข้าถือหุ้นร้อยละ 100
6)  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา
ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าของตามบัญชีของ ส.ธนา เท่ากับ 
18.65 ล้านบาท หรือเท่ากับ 373.53 บาท/หุ้น
7)  แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ จะใช้เงินจากการเพิ่มทุน 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) จำนวนไม่เกิน 2,801,855,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญใหม่
โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น
ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้รับเงินทุนไม่เกิน 616.40 บาท บริษัทฯ
จะใช้เงินทุนที่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดให้แก่ผู้ขาย


8)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท
จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ ส.ธนา ทำให้บริษัทฯ 
มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท
เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้จากบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว อีกทั้งผลการดำเนินการของ ส. ธนา
มีรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด
9)  เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
คู่สัญญา
ผู้ซื้อ  :  บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย  :   บริษัท ซิตี้ ดราก้อน จำกัด "City" (ผู้ขายและตัวแทนผู้ถือหุ้นรายอื่น)
วันที่ลงนาม  :  วันที่ 18 มกราคม 2560
เงื่อนไขในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นของ ส.ธนา ตามบันทึกข้อตกลงการเข้าซื้อหุ้นฯ สรุปได้ดังนี้
1.  ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ ส.ธนา จะต้องเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ
2.  ข้อมูลต่างๆ ที่จัดเตรียมโดย ส.ธนา และ City เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
3.  คู่สัญญาทุกฝ่ายจะต้องได้รับการอนุมัติโดยกระบวนการทางบริษัท ผู้ถือหุ้น 
และการอนุมัติตามกฎหมายสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้
4.  ส.ธนา จะต้องไม่ลดหรือเพิ่มทุน หรือออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมจนกระทั่งการเข้าทำรายการสำเร็จ
5.  คำพรรณนาและคำรับรอง (Representations and warranties) โดยผู้ขายเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง
6.  ส.ธนา จะต้องไม่ทำการประกาศจ่ายเงินปันผล 
หรือการนำเงินสดออกจากกิจการให้กับผู้ถือหุ้นจนกระทั่งการเข้าทำรายการสำเร็จ
7.  การดำเนินงานของ ส.ธนา รวมถึงสินทรัพย์ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ รวมถึงแนวโน้มอนาคตของส.ธนา 
จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบอย่างมีนับสำคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมของ ส.ธนา
8.  ส.ธนา จะต้องไม่ก่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของ 
ส.ธนา
ทั้งนี้ กรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น 
ผู้ขายจะต้องดำเนินการคืนเงินมัดจำทั้งจำนวนให้กับผู้ซื้อโดยทันที
1.  ข้อมูลต่างๆ ที่จัดเตรียมโดย ส.ธนา และ City เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
2.  การดำเนินงานของ ส.ธนา รวมถึงสินทรัพย์ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ รวมถึงแนวโน้มอนาคตของ ส.ธนา 
จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมของ ส.ธนา
3.  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในเรื่องหลักประกันและภาระผูกพัน
4.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้นฯ ได้
5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น 
และ/หรือไม่อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นฯ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ ได้
อันเนื่องมาจากมีประเด็นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้
6.  ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบหุ้นให้กับผู้ซื้อได้

10)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ส.ธนา มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ 
และเป็นการขยายธุรกิจนอกเหนือไปจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดียว
11)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม 10) ข้างต้น
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


_________________________________________
(นายกุศล สังขนันท์ และนายโกศล โพธิ์สุวรรณ)
กรรมการ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 933,951,821
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 933,951,821
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 3 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 22 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2560
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 0.30
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ


______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 2,801,855,464
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 1 : 4
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.22
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 22 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 04 เม.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 05 เม.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 31 มี.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
ยังไม่ได้กำหนด
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 2,500,000,000
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 933,951,821
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 6,235,807,285
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 6,235,807,285
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 เม.ย. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 05 เม.ย. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมรามาการ์เด้นส์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้