รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2560 20:08:00
หัวข้อข่าว
การประกาศงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 แนะนำผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

ที่ Esso/SET/002/60

วันที่ 20 มีนาคม 2560


เรื่อง  การประกาศงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 
แนะนำผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้

1)  ความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเห็นสมควรเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(2)  การไม่จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และ การประกาศงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

(3)  เสนอให้นายเจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก ได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนายนีล เอ แฮนเซ็น 
และให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 3 ท่าน คือ นายชัย แจ้งศิริกุล นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
 และ นายอดิศักดิ์
แจ้งกมลกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2)  อนุมัติเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3    พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  .......................................................................
   (นายนีล เอ แฮนเซ็น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้