รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2560 19:27:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกีิดขึ้นที่อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0073/2560

            วันที่ 20 มีนาคม 2560


เรื่อง   ชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่า 
ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท ("กองทุนฯ") ขอเรียนชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้น ณ
อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ดังนี้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 7.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ 
อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์โดยต้นเพลิงอยู่ภายในพื้นที่เช่าที่ชั้น3 โซนเครื่องเสียง
โดยในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าฯยังไม่เปิดให้ใช้บริการ
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯที่ประสบเหตุได้ดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้นและได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าท
ี่ดับเพลิงและสามารถยับยั้งเพลิงได้ในเวลาประมาณ 30 นาที
โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเพียงพื้นที่ใกล้เคียงห้องต้นเพลิงและบันไดเลื่อนบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้
ำและเขม่าควันไฟ
อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย 
โดยสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี
่ยวข้อง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                             (นางชวินดา 
 หาญรัตนกูล)
 กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2686-6100 ต่อ 6145, 6154
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้