รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2560 17:25:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ NCH 016/2560
        

20 มีนาคม 2560

   
  เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์

  เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
    ตามที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด 
(มหาชน)("บริษัทฯ")ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น

       เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม 
และเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็ปไซต์บริษัท
ที่http://www.ncgroup.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยเอกสารชุดนี้จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
         
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                 ขอแสดงความนับถือ
                           บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   
   


  
    (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
     รองกรรมการผู้จัดการ
           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403, 404 และ 401
Email : ir@ncgroup.co.th
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้