รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2560 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว ของ LUXF
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทท./ทบ./กร. 825/2560  วันที่ 20 มีนาคม 2560เรื่อง  แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF) 
โดยผู้ถือหน่วยต่างด้าว

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลทำให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ล
งทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 49% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.25/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะนายทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
จึงใคร่ขอแจ้งสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังนี้


ลำดับ  รายละเอียด  จำนวน
1  จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  196,500,000
2  จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว  7,553,000
3  สัดส่วนร้อยละการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสัญชาติต่างด้าว 
เทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด  3.84%
   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ          ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
          (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้