รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2560 08:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________